תקנון אתר - SHEDATE


תנאי שימוש באתר

 

בתנאים אלה המונחים תוכן או תכנים כוללים "מידע" מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, קולי, חזותי, אור קולי, או כל שילוב שלהם וכן הפצתם, דרך הצגתם, עיצובם, עריכתם, עיבודם לרבות, אך לא רק, צילום, תמונה, הנפשה, איור, דמות, תרשים, הדמיה, דגימה, קובץ קולי, סרטון, קובץ, קוד מחשב, כל תוכנה, פרוטוקול, יישום, סימן, סמל, מאגר נתונים, כל תו ואייקון.

 

האתר שידייט פועל באמצעות כתובת האינטרנט http://www.shedate.co.il (להלן:"האתר"). הגלישה באתר והשימוש בתכניו ובשירותיו מעיד על הסכמתך למלוא התנאים כמפורט להלן. יכול ותמצאי באתר תכנים נוספים שלהם כללים שונים המצטרפים לכללים המצוינים בתנאי השימוש. התנאים הבאים חלים על השימוש באתר, בתכנים ובשירותים הניתנים בו באמצעות מכשיר סלולארי, מחשב כף יד, מחשב או מכשיר תקשורת אחר, כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

 


האתר
אתר שידייט, בבעלות החברה, לא יהיה אחראי לתכנים ו/או לשירותים ו/או לפרסומים המתפרסמים בו על ידי הגולשות ו/או על ידי כל אדם ו/או גוף אחר. עסקה שתעשה, אם תעשה, עם האתר, תסוכם ישירות בין הגולשת לאתר. האתר לא ישא בכל אחריות לשירותים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר ולרכישות, אם יהיו, שיעשו בשל פרסומים אלו, ולא תיקח חלק במחלוקות בין גולשות ו/או כל אדם לבין האתר, באם יהיו. הגולשת ו/או המשתמשת באתר מצהירה בזאת כי היא מוותרת בזאת וכי אין ולא תהיה לה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי האתר בגין, תכניו והפרסומים בו, וכי השימוש באתר על כל שירותיו נעשה על אחריותה הבלעדית.

 

 

השימוש באתר:

שימו לב: האתר מיועד לנשים בלבד! זוגות/ גבר המתחזה לאישה יחסמו ולא ינתן החזר בעד מנוי שנרכש

הנך רשאית להשתמש בתכנים ובשירותים שמסופקים על ידי האתר ורק אם את עומדת בתנאים הבאים:

1. ההוראות המצוינות להלן יתווספו על כל הוראת אחרת המופיעה בהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
2. הנך בת 18 שנה ומעלה.
3. הנך רשאית להשתמש באתר למטרות אישיות – פרטיות בלבד. אין להעתיק, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בתכני האתר, למטרות עסקיות שמטרתם רווח, לרבות בפרסומים, פרסומים אלקטרוניים, דפוס וכיוצ"ב, תהיה המטרה אשר תהיה.
4. אין להציג תכנים מה"אתר" בכל דרך שהיא, ובכלל זה, באמצעות תוכנה, מכשיר או בכל דרך אחרת המחסירה תכנים ו/או המשנה את עיצובה באתר.
5. האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לא חוקי לתכנים של האתר. אין לעשות קישורים לתכני החברה ואין להציג או לפרסם תכנים אלא אם יהיה הקישור לדף האינטרנט של החברה כפי שהוא במלואו. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכני "אתר" במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר. בנוסף לאמור, אין לשנות את מיקומה, להסתיר, לסלף את כתובת האתר ובכל מקרה חובה לשמור על מיקומה המדויק בדף האינטרנט. החברה רשאית לנקוט בכל הליך חוקי על מנת לבטל קישור כאמור, בהתאם לשיקול דעת הבלעדי, ולך לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
6. לא תעשה בתכני האתר ו/או בשירות שניתן שימוש אשר יהיה בהם בכדי להטריד ו/או לפגוע ו/או להשמיץ ו/או להוציא דיבה ו/או לשון הרע ו/או בכדי להעליב ו/או כל פעולה שאינה בהתאם לחוק. 
7. אין לאפשר או להפעיל כל אמצעי כגון תוכנות CRAWLERS ,ROBOTS
לשם העתקה, חיפוש, סריקה, יצירת לקט, מאגר, אוסף של תכנים מתוך "אתר".
8. אין לקשר ל"אתר" מכל אתר המכיל תכנים המנוגדים לכל דין, גזענים או מפלים, תכנים  פורנוגראפיים ו/או אתרים המנוגדים לחוק.
9. אין לשלוח מכתבי שרשרת ו/או לעשות כל שימוש יכול ויפגע בזכות לפרטיות ו/או בכל זכות אחרת.
10. אין להשתמש בתכנים שמועלים לאתר על מנת לפרסם ו/או לשווק ו/או להפיץ ו/או לקדם כול חומר
11. אין להציג תכנים מ"אתר" בתוך מסגרת סמויה או גלויה. 
12. אין להעביר כל מידע שקיבלת באמצעות האתר לאדם ו/או גוף אחרים אלא אם ניתן אישור מפורש לכך על ידי האתר ו/או האדם אשר סיפק לך את המידע. 
13. אין לצרף הקלטות, הודעות, תמונות, קבצים או לעשות שימוש באתר אשר יהיו בניגוד לכל חוק ו/או יכול ויפגעו בכל צד ג' ו/או יפרו זכות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או זכות לפרטיות ו/או כל זכות אחרת. 
14. אין לעשות שימוש בתכנים המופצים באתר: בפרסומות ו/או ברשת האינטרנט ו/או בכל מקום אחר, אלא אם כן ניתן לכך אישור בכתב מאת החברה. היה וגולשת תפר תנאי זה, תהיה צפויה למחיקה מיידית של כרטיסה וכספי המנוי לא יושבו. מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לבעלי האתר, כול הודעה פרסומית שתשלח ללא אישור בכתב של האתר, תפצה הגולשת את בעלי אתר שידייט בפיצוי מוסכם בסך של 1,000 ₪ לכל הודעה שנשלחה.

15. אין לפרסם בכל צורה שהיא באזורי הפרטים הגלויים לכל חברות האתר, פרטי יצירת קשר מכל סוג שהוא! 
16. לא ניתן להחזיק ביותר מכרטיס אחד למשתמשת באתר.
17. התמונות שאת מעלה לאתר אינן חסויות ואת מאשרת להציגן באתר כך שכל משתמשת באתר תוכל לצפות בכל התמונות.

 

 

תכנים שמשתמשים מוסרים לפרסום באתר
באתר מתפרסמים תכנים כגון: פורומים, תגובות לכתבות, קהילות, בלוגים, חדרי שיחה (צ'אטים) ושירותים נוספים, המאפשרים לכל גולשת להזין תכנים משלה.
יובהר כי כל זכות קניין רוחני ו/או זכות יוצרים ו/או כל זכות אחרת בתכנים המועלים על ידי המשתמשת לאתר, הינם שייכים לאותה משתמשת אשר העלתה אותם לאתר.
בנוסף, האתר אינו נושא בכל אחריות לתכנים שנכתבו, ואילו האחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם, תהיה אשר תהיה חלה עליך המשתמשת ו/או הכותבת.
התכנים שתעבירי לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, אך יש לזכור ולהדגיש כי התכנים אינם מתפרסמים מטעמו של האתר ולפיכך הוא אינו אחראי לדיוק, אמינות, איכות, מהימנות ושלמות המידע. המשתמשת באתר ובשירותי החברה מצהירה בזאת כי ידוע לה שכל מידע (כפי שפורט לעיל) אשר העלתה לצפייה באתר החברה הועלתה על ידה אישית והיא האחראית באופן בלעדי לתוכן המידע אותו העלתה לאתר החברה. כמו כן, האתר אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש וההסתמכות עליהם ובכל מקרה התכנים אינם מחליפים קבלת חוות דעת מקצועית ו/או עזרה מקצועית תהיה אשר תהיה.
כמו כן, במקרה הצורך בעת תלונות מצד משתמשות באתר, החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנצבר, כולל כל תוכן פרטי וציבורי שהועבר באמצעות האתר לצורך הסדרת הנושא.

עליך, המשתמשת, קיימת החובה כי כל התכנים אותם את כותבת יהיו חוקיים, ובין היתר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים:

1. תוכן המזהה אנשים שלא כחוק. 
2. כל תוכן הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב של אדם ו/או גוף.
3. כל תוכן המהווה לשון הרע, הוצאת דיבה וכיוצ"ב.
4. תוכן הידוע לך שהוא מטעה ו/או מוטעה ו/או כוזב ו/או מסולף.
5. תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית.
6. תוכן אשר יש בו משום אפליה, גזענות.
7. תוכן העלול להטעות צרכן.
8. תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחר.
9. תוכן אשר עלול להוות בסיס לתביעה פלילית ו/או אזרחית.
10. תוכן אשר עלול לפגוע או לגרום נזק לכל אדם ו/או גוף. 
11. תוכן הפוגע בסימן מסחר ו/או בזכויות יוצרים של אחר.
12. תוכן מעליב, גס רוח, טורדני, מאיים.
13. תוכן המזהה פרטי קטינים, כתובתם, דרכי התקשרות עמם.
14. תוכן שאינו חוקי.
15. תוכן המהווה הטרדה מינית ו/או עידוד לביצוע עבירה מעין זו.
16. תוכן אשר יש בו פרטים פורנוגראפיים הפוגעים באדם.  
17. תוכן אשר מכיל בתוכו וירוס מחשב מכל סוג שהוא.
18. פרטי יצירת קשר מכל סוג שהוא באזורים הפתוחים והגלויים לכל חברות האתר.

האתר רשאי לקצר, למחוק, לערוך, לקצר, לדחות פרסום כתבה ו/או הודעה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וזאת מבלי שיצטרך ליתן הסבר לכך. בכל מקרה מסירת התכנים על ידך אינה מקנה לך זכות כלשהי לדרוש את פרסומם. בנוסף, האתר יהיה רשאי למנוע ממך פרסום כתבות ו/או הודעות נוספות באתר. הוראות סעיף זה באות בנוסף על זכויות האתר בהתאם לחוק ולפי כל דין.
הגולשת מצהירה בזאת כי מאשרת לחברה כברת רשות, להשתמש בכל דרך שהיא במידע אותו העלה ופרסם באתר החברה, שימוש לצורך סעיף זה ייחשב כהצגה של המידע באתר החברה ו/או פרסומו באינטרנט  ו/או פרסומו בכל אמצעי מדיה אחר, לצורכי החברה ולקידומה, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וכל זאת ללא תשלום כלשהו לגולשת ו/או צורך בקבלת רשות ממנה לצורך ביצוע פרסום זה.

נשיאה באחריות
הגולשת מתחייבת בזאת לשאת באחריות מלאה ביחס לתכנים שנמסרו לידה. הגולשת כאמור מתחייבת לפצות את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי שימוש ו/או הפרת החוק ו/או מדרישת צד ג' כלשהו ו/או מפרסום מוטעה ומטעה, הקשור בצורה ישירה או עקיפה לתכנים אותם העלתה הגולשת לאתר החברה, וזאת לרבות הוצאות משפטיות. השיפוי כאמור, ישולם עם דרישתה הראשונה של החברה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על פי כל דין.
הגולש מצהיר בזאת ומתחייב כי הוא פוטר את החברה מכל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי שימוש ו/או הפרת החוק ו/או מדרישת צד ג' כלשהו ו/או מפרסום מוטעה ומטעה, הקשור בצורה ישירה או עקיפה לתכנים אותם העלתה הגולשת לאתר החברה, וזאת לרבות הוצאות משפטיות.

שירותים הטעונים רישום
השירותים הניתנים באתר טעונים רישום. בעת ההרשמה תתבקשי למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מספר טלפון אחר, כתובת מגורים ועוד. האתר רשאי לקבוע מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. עליך למסור רק פרטים נכונים ומדויקים והנך מאשרת בזאת את נכונות פרטיך. ראוי לציין, כי אין חובה על פי חוק למסור את הפרטים האמורים. במידה והנהלת האתר תתרשם כי חרגת מתנאי השימוש בו, יהיה האתר רשאי לבטל את רישומך, לחסום גישה, ושלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתו הבלעדי ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית ו/או אחרת בגין החלטה זו של האתר.

שמירה ואבטחה
החשבון בו הנך משתמשת הנו אישי. הנך אחראית באופן בלעדי לכל פעילות ו/או שימוש בשירות שנעשה על ידי גולשות ו/או משתמשות אחרות העושות שימוש בסיסמתך ו/או בחשבונך.

 

 סוגי חברות 

רוב השירותים הניתנים באתר הנם בתשלום. למרות האמור, גולשת באתר יכולה לעשות שימוש בחלק מהשירותים ללא תשלום. 
אורחים באתר: תתאפשר גישה מינימאלית לתכנים ללא תשלום.
חברות (ללא תשלום): תתאפשר גישה מורחבת לתכני האתר.
חברות בתשלום: תתאפשר גישה מלאה לתכני האתר. 

 

 שירות בתשלום

השימוש בחלק מתכני האתר ובתכניו הנו בתשלום, בעלות חודשית קבועה. 
1. על הגולשת להירשם באתר על ידי מילוי טופס הפרטים. הגולשות יכולות לרכוש את המנוי באמצעות אשראי, שיקים, העברה בנקאית או מזומן. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות התשלומים בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
2. חידוש המנוי יעשה באופן אוטומאטי. ביטול המנוי יבוצע באמצעות שליחת מייל דרך טופס צור קשר שבאתר. הנך מצהירה בזה כי את מסכימה לחידוש המנוי מדי חודש.
3. המנוי אינו ניתן להעברה מחברה אחת לחברה אחרת.
4. באתר אנו מאפשרים  שליחה של 40 הודעות יומיות שהן 1200 הודעות בחודש! בכל אתר קיימת הגבלה על מספר הודעות יומי.הדבר נועד למנוע תופעות של ספאם באתר.


 

מדיניות ביטולים

ביטול העסקות באתר הינו בהתאם לדין הקיים. יחד עם זאת, רכישת המנוי כוללת עסקאות של מסלולים לתקופות שונות ומחירים שונים, כפי שנקבע על ידי מפעילת האתר מעת לעת. הבחירה במסלולים השונים הינה שלך בלבד, ועל ידי רכישת המנוי הינך בוחרת לעשות שימוש במלוא תקופת המנוי. כל מנוי מהווה עסקה לתקופה קצובה בהתאם לדין ועל כן לא ניתן לבטלו בטרם סיום התקופה. המחירים המוצגים בכל מסלול מותנים בהתחייבות הלקוח לתקופה המינימאלית המוצגת באתר, בין אם המנוי מתחדש בתום התקופה ובין אם לאו. 

משתמשת אשר נרשמה לאתר וביקשה לבטל את הרישום תוך לא יאוחר מ-14 יום ממועד הירשמה תהיה זכאית לקבל את כספה בחזרה בניכוי התמורה יחסית עבור השירות שניתן לו וכן בניכוי דמי ביטול בסך דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה או בסך 100 ש"ח הזול מביניהם.  שווי דמי השירות אשר סופק למשתמשת לצורך חישוב החזר כספי במקרה של הודעת ביטול יחושב לפי מספר הימים שבהם היתה המשתמשת רשומה באתר עד יום הודעת הביטול.

לקוחה שתרצה לבטל את העסקה תחויב בתשלום היחסי בעבור ימי השימוש בלבד (אשר יחושבו עד למועד הכניסה האחרון לאתר או למועד הפניה לאתר בגין ביטול המנוי לפי המאוחר מביניהם) בעלות מינימום לפי תעריף "מנוי יומי" בעלות של 10 ₪ ליום+ דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה או בסך 100 ש"ח הזול מביניהם ובלבד שאי השימוש לא נבע מתקלה טכנית אשר דווחה לבעלי האתר.

לידיעתכן:
הקפאת חשבון אינה מבטלת את המנוי בתשלום במידה ויש לכן כזה.
כדי לבטל את המנוי בתשלום טרם ההקפאה יש לשלוח לנו מייל דרך עמוד צרי קשר, ובו בקשה לביטול המנוי בתשלום.

הפסקת השירות
על פי שיקול דעת בלעדי של החברה, תוכל היא לבטל בכל זמן, מבלי שנתנה התראה, מכל סיבה שהיא, את גישתך לשירות. מבלי לפגוע באמור בהסכם זה, כל פעילות שאינה חוקית או פעילות שעלולה לפגוע לדעת החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי בגולשות האתר ו/או גולשי האינטרנט, יהווה עילה להפסקת גישתך לאתר. 
 

 העברת זכויות

השימוש במנוי הנו בלעדי. אסורה העברת זכויות, קוד, סיסמא וכיו"ב לכל אדם אחר.
 

 קישורים באתר

באתר תמצא לינקים (קישורים) לעמודים ברשת האינטרנט. מרבית הקישורים מפנים לאתרים שאינם בבעלות, בשליטת ובפיקוח האתר. האתר לא יהיה אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם ובכל מקרה העובדה שהאתר מקשר לתכנים האמורים, אינו מעיד על הסכמתו לתוכנם, אמיתותם, איכותם, דיוקם, עדכניותם. פרסום קישורים לכתבות באתר החברה וכן קישורים לאתרים אחרים לא תתפרש בכל אופן כהצעה לגולשת לצפות בקישורים אלו, ואין החברה מעודדת ו/או מביעה תמיכה בכל דרך שהיא בעמדות, בפרסומים במוצרים ובמידע אשר מוצגים בקישורים אלו. 
האתר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי רשאי להסיר קישורים או להימנע מהוספת קישורים חדשים.

 

תכנים מסחריים, פרסומות, מודעות, דואר אלקטרוני, SMS (להלן: תכנים)
האתר כולל פרסומות, מודעות ותכנים מסחריים רבים אחרים. התכנים כאמור נמסרים על ידי מפרסמים ו/או משתמשים. תכנים לצורך העניין, יכול שיהיו בתמונות בקול, בטקסט ובאמצעים נוספים. המשתמשת ו/או הגולשת מתירה לאתר להעביר את פרטיה למפרסמים המפרסמים מודעות ותכנים מסחריים.
האתר לא ישא בכל אחריות לתכנים מסחריים, תכנים שהועברו באמצעות דואר אלקטרוני,
ו -
SMS ואשר יפורסמו באתר. האתר לא בודק, אינו כותב ואינו מוודא את אמיתותם ותוכנם של הפרסומים. האחריות הבלעדית לתכנים האמורים הנה על המפרסמים בלבד בין אם המדובר בחברה ו/או כל גוף ו/או אדם. פרסום התכנים באתר אינו מהווה עידוד ו/או המלצה לרכוש את התכנים. כל עסקה שתירקם בעקבות תכנים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין מפרסם התוכן. האתר לא יהיה צד לעסקה ולא ישא באחריות למוצר ו/או לתוכן, אלא אם פורסם במפורש בגוף הפרסומות או בתקנון נוסף כי האתר הוא אשר מוכר את התוכן ו/או המוצר.
חברות באתר והסכמה לחוזה זה מאפשרת לבעלי האתר לשלוח כל אימייל או
SMS לחברות האתר בכל נושא במשך כל זמן החברות באתר.

 


שינויים באתר הפסקת השירות והעברת זכויות
החברה אינה מתחייבת בכל צורה שהיא כי השירותים אותם מספק האתר יינתנו ללא כל הפרעה וברציפות לאורך זמן בלתי מוגבל, ללא הפסקות, בבטחה וללא טעויות.
כמו כן, החברה אינה מתחייבת כי מחשביה יהיו חסינים מפני נזקים, כשלים טכניים כאלו או אחרים בתוכנה או בחומרה, בחברה עצמה או אצל מי מספקיה, היות והפעלת האתר כרוכה בשירותים של ספקים חיצוניים אשר עליהם אין לחברה כל אחריות למעשה או מחדל הנגרם על ידם ואשר גרם נזקו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או הוצאה משפטית אשר ייגרמו למשתמש באתר החברה.
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי רשאית החברה המפעילה את האתר לסגור אותו, לשנות את מראהו, עיצובו, זמינותו, ולהעביר חלק או את כל זכויותיה וחובותיה לצד שלישי לפי בחירת החברה וכן כל דבר אחר כפי שיוחלט בחברה וכל זאת מבלי שתצטרך ליתן הודעה מראש למי מהגולשות. לא תהיה לך כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כספית ו/או אחרת כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין הפסקת השירות או השינויים כאמור. החברה תעשה מאמץ סביר להודיע מראש לפני הפסקת השירות.
למען הסר ספק, היה ויועברו הזכויות כאמור לצד שלישי, תהיה החברה משוחררת מכל אחריות שהיא.

 


אחריות החברה
לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין תוכן, תכונות ותגובות על התכנים. הגלישה והשימוש באתר הנם על אחריותך בלבד. החברה אינה אחראית ואינה מתחייבת כי לתכנים המתפרסמים תהיה היענות כלשהי. החברה לא יכולה לדעת אילו תגובות תקבל בשל פרסום התכנים ומי יגיב ולכן לא תשא כלפיך ו/או למי מטעמך באחריות כלשהי. החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד ג' בתכנים שיפורסמו על ידך בין אם פרסומם חוקי או בין אם לאו. כל החלטה שתתקבל על ידך בהסתמך על התכנים שהתפרסמו הנם באחריותך המלאה. החברה אינה מתחייבת כי תכני צד ג' המתפרסמים באתר יהיו מדויקים, איכותיים, נכונים. החברה לא תשא באחריות לכל תוצאה שנבעה מהם, שימוש בהם או מההסתמכות עליהם.
הגולשת מצהירה בזאת ומתחייבת כי היא פוטרת את החברה מכל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי שימוש ו/או הפרת החוק ו/או מדרישת צד ג' כלשהו ו/או מפרסום מוטעה ומטעה, הקשור בצורה ישירה או עקיפה לתכנים אותם העלתה הגולשת לאתר החברה, וזאת לרבות הוצאות משפטיות.
התכנים באתר הכוללים תכנים המתפרסמים באמצעות דואר אלקטרוני,
SMS, פורומים, קהילות וקבוצות דיון אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, אך אם החלטת להסתמך על תוכן כלשהו, עליך חלה האחריות הבלעדית לפעולותיך והתוצאות הנובעות מכך.
החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לך באם יופסק שירות האתר, ו/או יתרחש נזק, תקלה, הפרעה בשירות וכיו"ב אצלה ו/או אצל ספקיה.

 

 

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר:
זכויות היוצרים והקניין הרוחני, תכנים, עיצוב, תוכנות, יישומים, סימני המסחר, קוד מחשב, קבצי וידאו, טקסטים, קבצים קוליים, קבצים גראפיים וכל חומר אחר הכלול באתר הנן של החברה בלבד או של צד שלישי אשר הרשה לחברה שימוש בהם. אסורה ההפצה, העתקה, הצגה בפומבי, העברה לציבור, עיבוד, השכרה, מכירה במלואו או בחלקו, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל אמצעי יהיה אשר יהיה, ואשר כולל בין היתר, אמצעי אלקטרוני, צילום, הקלטה, אמצעי מכאני, או בכל דרך אחרת וזאת מבלי שניתנה הסכמת החברה בכתב.
למען הסר ספק, החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא להפרה של זכות קניין רוחני כלשהי, לרבות סימני מסחר, סודות מסחר, שמות מתחם וכתובות דואר אלקטרוני.  
 

 תכני גולשות

זכות קניין רוחני ו/או זכות יוצרים שייכת ו/או תכנים אשר יועלו על ידי הגולשות הנם באחריותם ובבעלותם הבלעדית של הגולשות שהעלו את התכנים. הגולשות מצהירות כי ידוע להן שכל תוכן אשר נשלח על ידן הנו באחריותן הבלעדית והגולשות אחראיות לתוכן ההודעות. הגולשות מתחייבות שכל תוכן שתעברנה, יהיה חוקי.
הגולשת מצהירה כי ידוע לה שכל מידע ע"פ הגדרתה לעיל אשר מפורסמת באתר החברה הוא באחריותה המלאה והבלעדית של הגולשת אשר העלתה את המידע המסוים.
הגולשות מצהירות ומסכימות בזאת כי האתר ו/או מי מטעמו יעשו כל שימוש בתכנים האמורים ובכלל זה יפרסמו בעיתונים.  

התיישנות
המשתמשת באתר זה מסכימה בזאת, כי כל תביעה ו/או דרישה נגד החברה תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר. הצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות וזאת לאור אופיו הייחודי של האתר. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת. על אף האמור לעיל מובהר כי תקופת ההתיישנות בכל עילה אשר תהיה לחברה כלפי הגולשת ו/או המשתמשת לא תהיה לתקופה מקוצרת כאמור לעיל אלא על פי התקופה הקבועה בחוק.
 

 סמכות שיפוט ודין

סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת, מוקנית לערכאות המתאימות בעיר ירושלים בלבד. הדין שיחול הנו הדין הישראלי.

 

(322) Online

אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים